how to make a site

POISTENIE BYTOVÝCH DOMOV 

ČO JE PREDMETOM POISTENIA?

 • Budova bytového domu 
 • Spoločné časti a zariadenia bytového domu vrátane predmetov umiestnených na vonkajšej strane budovy, technologické vybavenia a sklenené časti (schodištia, kotolne, prípojky, výťahy, schránky, zvončeky, hydranty, apod.) 
 • Všetky byty a nebytové priestory(stavebné súčasti) ako: podlahy, omietky, okná, dvere, kuchynská linka, toaleta, kúpeľňa, stavené skrine a vstavané spotrebiče od výrobcu.
 • Zodpovednosť za škodu vlastníkov bytov a nebytových priestorov, krížová zodpovednosť a zodpovednosť pri výkone správy bytových domov, popr. pripoistenie čistej finančnej škody. 

NA ČO SA POISTENIE VZŤAHUJE ?

  Živelné riziká


 • Riziká ako je požiar, výbuch, vodovodné škody, víchrica a krupobitie, povodne a záplavy, zosuv pôdy, ťarcha snehu, pád predmetov, DYM, nepriamy úder blesku, náraz vozidla a pád voľných predmetov, krádež, vandalizmus, sprejerstvo a poistenie skla  
 • Nové pripoistenia: škody spôsobené voľne žijúcimi živočíchmi, sprejerstvo, spätné vystúpenie vody z kanalizačného a odpadového potrubia, únik média, stavebné/rekonštrukčné práce, demontáž/remontáž nepoškodených stavebných súčastí, atmosférické zrážky na spoločných častiach bytového domu, technická havária, právna asistencia, nulové spoluúčasti pri zodpovednosti voči tretím osobám, krížovej zodpovednosti a poistení zodpovednosti pri výkone správy bytových domov a poistenie čistej finančnej škody  

  Poistenie strojov a elektroniky


 • Technické vybavenie budovy, ktoré slúži na prevádzku a je v spoločnom vlastníctve bytového domu – výťahy, elektrický vrátnici, domové zvončeky, elektroinštalácie v spoločných priestoroch, kamerový systém, spoločná kotolňa, tepelné čerpadlá alebo elektronické vstupné a garážové brány.
  Ide o akékoľvek náhodné poškodenie, ktoré nie je v poistných podmienkach vylúčené, ako je napr. skrat, prepätie, výrobná chyba – vadný materiál, chybná montáž alebo konštrukcia, ľudský faktor – chyba obsluhy, nedbalosť alebo prevádzkové riziká - odstredivá sila, zlyhanie systémov, prehriatie.  

  Poistenie zodpovednosti za škodu


 • Poistená je zodpovednosť všetkých vlastníkov za škodu spôsobenú iným osobám:
  - z vlastníctva bytu alebo nebytového priestoru
  - v súvislosti so svojpomocným vykonávaním stavebných prác, úprav bytu alebo NP v dome.  
 • Pripoistenie - zodpovednosť za škodu, ktorú si spôsobia jednotliví vlastníci navzájom, tzv. krížová zodpovednosť.  
 • Poistenie zodpovednosti pri výkone správy bytových domov + pripoistenie čistej finančnej škody.  

BEZPLATNÉ PRIPOISTENIE ČISTEJ FINANČNEJ ŠKODY PRE SPOLOČENSTVÁ VLASTNÍKOV AKO ČLENOV ZLSBD

Naši Partneri

NAJVÄČŠÍ PROBLÉM PRI POISTENÍ NEHNUTEĽNOSTÍ - PODPOISTENOSŤ

NAPÍŠTE NÁM

V prípade, že by ste chceli s niečím poradiť, prípadne pripraviť nezáväznú ponuku, neváhajte a kontaktujte nás
a my pre Vás pripravíme optimálny poistný produkt
na základe Vašich potrieb a požiadaviek.

Sídlo kancelárie a korešpondenčná adresa

Trieda SNP 88, 040 11 Košice

Sídlo spoločnosti

Tallerova 2/4, 811 02 Bratislava